Görev Tanımı
03 Ekim 2019

Finansal Analiz vc Faturalandırma Dairesi Başkanlığı

MADDE 12* (1) Finansal Analiz ve Faturalandırma Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

  1. Sağlık tesislerinin mali durumlarını incelemek ve analiz etmek.
  2. Sağlık tesislerinin finansal risklerini belirlemek ve değerlendirmek.
  3. Sağlık tesislerinde verilen hizmetlere ilişkin maliyet analizleri yapmak.
  4. Sağlık tesislerinde verilen hizmetlerin fıyatlandınlmasına ilişkin görüş oluşturmak ve ilgili birimlere öneride bulunmak.
  5. Teşhis ve tedavi yöntemlerinin maliyet etkililik ve maliyet yararlılık yönünden değerlendirmek ve bu alanda çalışmalar yapmak.
  6. Sağlık tesislerinin gelirlerini izlemek, analiz etmek ve gelir artırıcı düzenleme önerilerinde bulunmak.
  7. Sağlık tesislerinin Sağlık Uygulama Tebliğine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
  8. özel sağlık kuruluşlarının sağlık tesislerinden hizmet alımına ilişkin düzenlemeleri yapmak
  9. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yayımlanan Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesine yönelik Genel Müdürlük görüşünü oluşturmak.