Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Güncelleme Tarihi: 09 Nisan 2020


04.04.2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak 01.04.2020 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe giren Sağlık Uygulama Tebliğinde :

1.SUT’un ‘2.4.4.H Yoğun bakım tedavisi’ maddesinin altıncı fıkrasına (6) Türkiye Halk Sağlığı Kurumu (Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı) tarafından temin edilen Botulismus Polivalan Antiserumu (Tip A, B ve E), Botulismus Polivalan Antiserumu (Tip A, B, C, D, E, F, G), ATC kodu “B01AC, B01AD, R07AA” olan ilaçların parenteral formları ile immünsuprese veya immün yetmezliği olan hastalarda ATC kodu “J02AA, J02AC, J02AX,V03AB34 ” olan ilaçların parenteral formları, ayrıca faturalandırılabilecektir.’ hükmüne ATC kodu L04AC07 olan ilaçların intravenöz formları eklenmiştir. Yapılan bu değişiklikle yoğun bakımda kullanılan tocilizumab etken maddeli ACTEMRA isimli ilacın intravenöz formlarının ayrıca faturalandırılması sağlanmıştır.
2.SUT eki EK-2/B listesine 510021- Pandemi bakım hizmeti işlemi eklenmiştir. Yapılan bu değişiklikle serviste yatan pandemi olgularında ‘’510010 Standart Yatak Tarifesi’’ işlemine ve yoğun bakımda yatan hastalarda ise pandemi olgusu olup olmadığına bakılmaksızın yoğun bakım tedavisinin hizmet başı olarak faturalandırıldığı ilk ve son günü ‘’510090- Yoğun Bakım’’ işlemine ilave olarak pandemi bakım hizmeti işleminin günde bir adet olmak üzere faturalandırılması sağlanmıştır.
3.SUT eki EK-2/B listesine ‘704942-İmmün plazma tedarik ve uygulama’ işlemi eklenerek geri ödeme kapsamına alınmıştır. Söz konusu işlem bedeline hazırlama, uygulama işlemleri ile tüm tetkik, malzeme ve diğer işlem bedelleri dahildir. Söz konusu işlem serviste uygulanması halinde faturalandırılabilirken, yoğun bakımda sadece yoğun bakım tedavisinin ilk ve son günü faturalandırılabilecektir.
4.SUT eki EK-2/C listesine ‘P551990- Pandemi bakım hizmeti (birinci basamak yoğun bakım için)’, ‘P551991- Pandemi bakım hizmeti (ikinci basamak yoğun bakım için), ‘P551992- Pandemi bakım hizmeti (üçüncü basamak yoğun bakım için)’ işlemleri eklenmiş olup, eklenen işlemler, açıklamasında yer verilen SUT kodları ile sadece pandemi süresince günde bir adet olmak üzere faturalandırılacaktır. Yapılan bu değişiklikle paket olan yoğun bakım tedavilerine ilave ödeme sağlanmıştır.

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (04.04.2020 Tarihli ve 31089 Sayılı Resmi Gazete)


Paylaş